Zapraszamy!

1. Godziny pracy Przedszkola Miejskiego nr 17:

 • 6.00 – 17.00

2. Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

5 marzec – 23 marzec


Zapraszamy na dni otwarte:6 marzec i 16 marzec w godzinach: 9.30 – 11.00

Postępowanie rekrutacyjne

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.
W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź biorą udział:
a) dzieci urodzone w latach 2012– 2015,
b) dzieci z rocznika 2011, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje dzieci zamieszkałe w Łodzi.
UWAGA
1. Dzieci urodzone w 2016 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli miejskich po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2018 r.) na wolne miejsca.
2. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Łodzią mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2018 r.), pod warunkiem wolnych miejsc w wybranym przedszkolu miejskim.
3. Rodzice / prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola miejskiego po raz pierwszy.
Kontynuacja wychowania przedszkolnego
Rodzice / prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do danego przedszkola miejskiego w roku szkolnym 2017/2018 składają w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019, w terminie OD 12 DO 23 LUTEGO 2018 r. (formularz deklaracji można pobrać w przedszkolu miejskim lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi – zakładka edukacja).
Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce zobowiązani są do podpisania umowy na rok szkolny 2018/2019 w terminie OD 22 CZERWCA DO 29 CZERWCA 2018 r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca.
Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego.

5 MARCA 2018 r. O GODZ. 08:00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie: informator zawierający oferty przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego prowadzonego przez miasto Łódź, instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej. Strona będzie aktywna DO 23 MARCA 2018 r. DO GODZ. 15:00.
Rodzice / prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź. Rodzice / prawni opiekunowie układają listę wybranych placówek według preferencji.
UWAGA
1. Rodzice / prawni opiekunowie, którzy korzystają z Internetu:
a) wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie kandydata,
b) drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku.
2. Rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z Internetu oraz rodzice / prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym posiadający decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego:
a) pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu miejskim, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku,
b) informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego pracownik przedszkola miejskiego.
Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały nr XLVII/1216/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.
Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice / prawni opiekunowie dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
Placówki będą przyjmować wnioski w terminie OD 5 MARCA 2018 r. OD GODZ. 8:00 DO 23 MARCA 2018 r. DO GODZ. 15:00. Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
a) żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
b) zwrócić się do Prezydenta Miasta Łodzi o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
 korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

Po weryfikacji wniosków:
1. 6 KWIETNIA 2018 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
2. Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie
OD 09 KWIETNIA OD GODZ. 8:00 DO 13 KWIETNIA 2018 r. DO GODZ. 15:00 zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany. Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.
3. 20 KWIETNIA 2018 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2017/2018 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem podpisania umowy. Umowy będą podpisywane w terminie OD 22 CZERWCA DO 29 CZERWCA 2018 r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Adres strony internetowej dla rodziców:https://lodz.formico.pl
(strona będzie aktywna OD 5 MARCA 2018 r. OD GODZ. 8:00 DO 23 MARCA 2018 r. DO GODZ. 15.00).

3. Wpłaty za przedszkole dokonywane są przelewem na numer konta:

31 1560 0013 2026 0000 0316 0001

4. Nauczyciele pracują na programie:

 • Program edukacji przedszkolnej “Nasze przedszkole” autorstwa: Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby – Żabińskiej

5. Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018

  Dyrektor przedszkola mgr Irena Czech

 • Grupa czerwona
  mgr Małgorzata Stępniak
  mgr Irena Czech – oligofrenopedagog
 • Grupa pomarańczowa
  lic Joanna Kurzawa
 • lic Magdalena Królikowska

 • Grupa niebieska
  mgr Anna Michalak – socjoterapeuta
  mgr Joanna Szymczyk
 • Grupa zielona
  mgr Anna Rakowska – oligofrenopedagog
 • mgr Ilona Szajnda

 • Grupa żółta
  mgr Anna Płuciennik – oligofrenopedagog
  mgr Aleksandra Niemirska
 • Grupa srebrna
  mgr Małgorzata Jeżewska – logopeda
  mgr Elżbieta Krawiec – oligofrenopedagog

6. Przedszkole zapewnia przestrzeganie Praw Dziecka:

 • Prawo do akceptacji takim jakim jest
 • Prawo do aktywnej, dobrej miłości i ciepła
 • Prawo do indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju
 • Prawo do pomocy i odmowy przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą i zniszczeniem
 • Prawo do zabawy i wyboru towarzyszy zabaw
 • Prawo do zwracania się o pomoc do osoby dorosłej w każdej sytuacji problemowej
 • Prawo do jedzenia i picia gdy jest głodne i spragnione
 • Prawo do nauki
 • Prawo do wspólnoty i solidarności w grupie
 • Prawo do badania i eksperymentowania
 • Prawo do doświadczania konsekwencji własnego zachowania się
 • Prawo do przebywania w ramach swoich zdolności tam, gdzie chce
 • Prawo do otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym
 • Prawo do snu i wypoczynku kiedy jest zmęczone
 • Prawo do uczestniczenia w spacerach i wycieczkach poza terenem przedszkola pod opieką dorosłych

7. Zajęcia dodatkowe oferowane przez przedszkole:

 • kółko logopedyczne – zakwalifikowane po badaniach przesiewowych dzieci z poszczególnych grup
 • kółko ekologiczne “Mali strażnicy przyrody” dla zainteresowanych dzieci
 • kółko kulinarne ” Master chef junior” – zainteresowane dzieci z grupy żółtej i srebrnej
 • kółko zdrowotne ” Zdrowy przedszkolak to Ja” dla zainteresowanych dzieci
 • gimnastyka korekcyjna – poniedziałek
 • muzykoterapia – czwartek

8. Zajęcia dodatkowe w ramach Podstawy Programowej:

 • język angielski we wszystkich grupach wiekowych
 • religia: wtorek i środa – grupa żółta i srebrna
 • 9. Przedszkole bierze udział w projektach:

 • Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Miejskim nr 17 “Kraina Pani Natury” – projekt
  współfinansowany z WFOŚiGW
 • W miesiącach styczeń – czerwiec 2014 roku realizowany był projekt pod hasłem “Ja i przyroda
  to jedność”.
  Projekt dofinansowany z WFOŚiGW
 • W miesiącach styczeń – czerwiec 2015 roku realizowany był projekt pod hasłem “Las, park i zwierzęta wokół nas”. Projekt dofinansowany z WFOŚiGW
 • W roku szkolnym 2015/2016 realizowany był projekt “Współpracy w 3 D” Decydujemy – Działamy – Dzielimy się!” organizowanym przez Fundację Ferso, przy współpracy z Wydziałem Edukacji i Wydziałem Zdrowia przy Urzędzie Miasta Łodzi.
 • W miesiącu marcu 2016 roku przystąpiliśmy do programu “Łódź kontra choroby wątroby”, mający na celu propagowanie zdrowego stylu życia
 • W miesiącu czerwcu 2016 roku realizowany był projekt “Dzieciństwo bez próchnicy” którego koordynatorem, był Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • W miesiącach styczeń – czerwiec 2017 roku realizowany był projekt pod hasłem “Mali przyrodnicy na tropie bioróżnorodności”. Projekt dofinansowany z WFOŚiGW
 • W miesiącach luty – czerwiec 2017 w ramach realizowanego przez KobieTy Łódź oraz lokalne organizacje partnerskie projektu wolontariatu europejskiego EVS (program Erasmus+) gościliśmy w naszym przedszkolu wolontariuszkę z Turcji


 • 10.Osiągnięcia naszego przedszkola:

 • Udział w wielu konkursach muzycznych, plastycznych i teatralnych podczas, których dzieci odnoszą wiele sukcesów
 • Zajęcie III miejsca w Województwie Łódzkim w V Edycji Konkursu EKOBELFRY – 2016 rok
 • Zajęcie III miejsca w plebiscycie Expressu Ilustrowanego na “Najfajniejsze przedszkole dzielnicy Łódź – Górna -
  2017 rok
 • 11. Posiadamy certyfikaty:

 • Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej w ramach programu “Szkoły dla ekorozwoju”
 • Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie
 • Organizator Procesów Innowacyjnych
 • Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć” Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji”
 • Certyfikat Zielonej Flagi